ZAPROSZENIE
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Zarządu Głównego, które odbędzie się podczas jubileuszowego LV Zjazdu Naukowego PTHC w Rzeszowie w dniu 20 września 2023 r. (środa) o godzinie 16:00 w Sali 101 w Zakładzie Histologii i Embriologii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (miejsce Sympozjum).
Program posiedzenia:

Otwarcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.

Przedstawienie i zatwierdzenie:
 sprawozdania Sekretarza ZG za okres maj 2022 – wrzesień 2023
 sprawozdania Skarbnika ZG za okres maj 2022 – wrzesień 2023
 sprawozdania Redaktora Naczelnego „Folia Histochemica et Cytobiologica”
 sprawozdania Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
 rozpatrzenia wniosków wniesionych przez Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów, Zarządy Sekcji i członków Towarzystwa (zgodnie z § 20 pkt 9 statutu PTHC, wnioski powinny być zgłoszone przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia)

Poddanie pod dyskusję:
 zmiany brzmienia §2 Rozdziału I Statutu PTHC, tak aby doprecyzować, iż siedzibą towarzystwa jest miasto Gdańsk, a siedzibą Władz Naczelnych jest ośrodek, z którego wywodzi się Prezes ZG.