STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
HISTOCHEMIKÓW I CYTOCHEMIKÓW

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

#1.

Towarzystwo nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików, w skrócie PTHC i jest stowarzyszeniem naukowym.

#2.

Działalność Towarzystwa obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Władz Naczelnych Towarzystwa jest miasto Wrocław.

#3.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

#4.

Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe, podlegające legalizacji przez właściwą terenową władzę administracji ogólnej.

#5.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowe o tym samym lub podobnym profilu działania.

#6.

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików – Zarząd Główny”. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

#7.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju i popularyzacja histochemii i cytochemii oraz ultrastruktury komórek i tkanek.

#8.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
1) organizuje posiedzenia, zjazdy, konferencje oraz sympozja naukowe,
2) organizuje wykłady popularne w celu zaznajomienia społeczeństwa z zagadnieniami i zdobyczami histochemii i cytochemii,
3) ogłasza konkursy na prace naukowe z zakresu histochemii i cytochemii, oraz przyznaje nagrody za te prace,
4) przedstawia właściwym władzom kandydatury na zagraniczne zjazdy i konferencje naukowe, na wyjazdy szkoleniowe w kraju i za granicą oraz na wyjazdy do placówek naukowych celem wykonania własnych lub zespołowych badań,
5) redaguje czasopismo naukowe jako organ Towarzystwa,
6) współpracuje z pokrewnymi towarzystwami w kraju i za granicą,
7) opracowuje i wydaje opinie w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących histochemii i cytochemii,
8) podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do podniesiona w Polsce wiedzy z zakresu histochemii i cytochemii. Współdziała w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi zarówno polskimi jak i zagranicznymi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

#9.

Towarzystwo składa się z członków: zwyczajnych i honorowych.

#10.

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający dorobek naukowy, obejmujący co najmniej dwie prace (z zakresu histochemii lub cytochemii).
2. Członka zwyczajnego Towarzystwa przyjmuje Zarząd Oddziału, a w jego braku Zarząd Główny na podstawie deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.

#11.

Członkiem honorowym może być obywatel polski lub obcy, któremu tę godność w uznaniu za jego zasługi dla Towarzystwa lub rozwoju histochemii względnie cytochemii nada Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

#12.

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może również zostać obywatel obcego państwa spełniający warunki uzyskania członkostwa, którego kandydatura zostanie zaakceptowana przez Sekretarza Naukowego PAN.
2. Wymóg akceptacji kandydata przez Sekretarza Naukowego PAN odnosi się również do nadawania cudzoziemcom godności członka honorowego Towarzystwa.

#13.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa oraz udziału w zjazdach naukowych, sympozjach i konferencjach,
2) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
3) ubiegania się o poparcie Towarzystwa w sprawach wyjazdów naukowych i szkoleniowych za granicę,
4) ogłaszania swych prac przyjętych przez Redakcję w wydawnictwach Towarzystwa w pierwszej kolejności.

#14.

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.

# 15.

Cudzoziemcy będący członkami zwyczajnymi bądź honorowymi Towarzystwa mają wszystkie prawa członków zwyczajnych – obywateli polskich z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru do władz Towarzystwa.

# 16.

Członkowie są obowiązani:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał organów Towarzystwa oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,
2) opłacać regularnie składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

#17.

1. Członkostwo wygasa w przypadku:
1) wystąpienia z Towarzystwa na własne żądanie zgłoszone na piśmie,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału, a w jego braku przez Zarząd Główny z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku. Zarząd Oddziału zawiadamia Zarząd Główny o skreśleniu z listy członka Towarzystwa z powodu niepłacenia składek,
3) wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu Głównego za nieprzestrzeganie Statutu oraz uchwał i regulaminów wydanych na jego podstawie, bądź w przypadku popełnienia czynu niezgodnego z etyką pracownika naukowego.
2. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje stronie prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

#18.

1 .Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie członków
2) Zarząd Główny
3) Główna Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 3 lata.

# 19.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

#20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) wybór członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej w drodze tajnego głosowania,
5) nadawanie godności członka honorowego,
6) zatwierdzanie miejsca i terminu następnego Walnego Zgromadzenia, zjazdu naukowego oraz tematu tego zjazdu,
7) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
9) rozpatrywanie wniosków wniesionych przez Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów, Zarządy Sekcji i członków Towarzystwa. Wnioski takie powinny być zgłoszone do Zarządu Głównego przynajmniej na 1 tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
10) rozpatrywanie wolnych wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Głównego i o wykluczeniu z Towarzystwa w przypadkach wymienionych w #17 u.2,
12) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu się Towarzystwa.

#21.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny powinien przynajmniej na 30 dni wcześniej powiadomić pisemnie członków Towarzystwa.

#22.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa – obywatele polscy i z głosem doradczym zaproszeni goście.

# 23.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

#24.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
3) na wniosek trzech Oddziałów Towarzystwa
2. Zarząd Główny Towarzystwa winien zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawy dla których zostało zwołane.

#25.

Zarząd Główny składa się z 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Naczelnego Redaktora oraz Przewodniczących Oddziałów Towarzystwa.

#26.

Członkowie władz Towarzystwa nie mogą pełnić tej samej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ograniczenie to nie dotyczy Redaktora Naczelnego.

#27.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) prowadzenie wszelkich spraw bieżących,
3) sprawowanie nadzoru nad redakcją czasopisma naukowego i powoływanie składu komitetu redakcyjnego na wniosek Redaktora Naczelnego,
4) zarządzanie majątkiem Towarzystwa, przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zawieranie umów w imieniu Towarzystwa,
5) sporządzanie sprawozdań budżetowych i planów finansowych na następny okres sprawozdawczy,
6) sporządzanie sprawozdań naukowych i projektów planów działalności naukowej na okres następny,
7) powoływanie oddziałów Towarzystwa oraz sprawowanie opieki i kontroli nad ich działalnością,
8) powoływanie sekcji specjalistycznych w zakresie histochemii i cytochemii lub ultrastruktury komórek i tkanek, działających na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny,
9) współpraca z organami Polskiej Akademii Nauk,
10) powoływanie Komitetu Organizacyjnego Sympozjum lub Zjazdu w miejscowości wybranej na zjazd naukowy,
11) ustalanie listy kandydatów do Zarządu Głównego,
12) kooptacja nowych członków Zarządu w razie ustąpienia dotychczasowych, jednak w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru,
13) ustalanie zasad i form udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
14) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego,
15) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Towarzystwa, jak również sprawozdania z działalności Oddziałów i Sekcji,
16) udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Towarzystwa za granicą,
17) występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe dla członków Towarzystwa.

#28.

1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

#29.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu na okres 3 lat.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
5. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
6. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu wnioski w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi absolutorium. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca bierze udział w zebraniach Zarządu Głównego.

Rozdział V
Oddziały Towarzystwa

#30.

1. Oddziały Towarzystwa są powoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowościach, w których znajduje się co najmniej 15 członków Towarzystwa.
2. Teren działalności Oddziału i jego siedzibę określa Zarząd Główny Towarzystwa.

#31.

Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie członków Oddziału
2) Zarząd Oddziału
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

#32.

1. Walne Zebrania Oddziałów są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Oddziału, a z głosem doradczym zaproszeni goście.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

#33.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału odbywa się co trzy lata a to co najmniej na 2 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.
2. Zawiadomienia o Walnym Zebraniu, zawierające porządek dzienny, miejsce i termin, powinny być rozesłane przez Zarząd Oddziału co najmniej na 2 tygodnie przed zebraniem.

#34.

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
1) uchwalanie planów i działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu o Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.

#35.

1. Nadzwyczajne Walne Zebrania Oddziałów zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z inicjatywy Zarządu Głównego,
2) z własnej inicjatywy,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na wniosek 1/3 liczby członków Oddziału, zgłoszony na piśmie Zarządowi Oddziału.
2. Zarząd Oddziału winien zwołać Nadzwyczajne Zebranie w ciągu 2-ch miesięcy od zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawą dla której zostało zwołane.

#36.

1. Zarząd Oddziału składa się z 7 osób, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika oraz 1 do 3 członków.
2. Członkowie Zarządu Oddziału mogą pełnić te same funkcje nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

#37.

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) realizacja celów Towarzystwa na obszarze objętym działalnością Oddziału,
2) przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa,
3) prowadzenie i uzupełnianie ewidencji członków,
4) pobieranie składek członkowskich i przesyłanie ich do Zarządu Głównego po potrąceniu 50% na potrzeby miejscowe,
5) organizowanie konferencji, kursów i zebrań naukowych,
6) organizowanie zjazdów i sympozjów specjalistycznych z upoważnienia Zarządu Głównego,
7) składanie co roku Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności Oddziału.
2. W przypadku ustąpienia jednego z członków, Zarząd Oddziału ma prawo kooptacji nowego członka, jednak liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru.

#38.

Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków.

#39.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków z pośród których wybiera Przewodniczącego.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występować do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Towarzystwa

#40.

Majątek i fundusze towarzystwa składają się:
1) ze składek członkowskich,
2) z wpływów majątku ruchomego i nieruchomego,
3) z darowizn, zapisów i dotacji,
4) z innych wpływów uzyskanych w ramach działalności statutowej Towarzystwa.

#41.

Na dokumentach dotyczących funduszów i spraw majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika Zarządu Głównego.

#42.

Uchwały władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego i funduszów wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
Rozdział VII Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

#43.

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

#44.

Rozwiązanie się Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.

#45.

Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi również sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Towarzystwa. Uchwała o przekazaniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


Statut zatwierdzony i wpisany do rejestru stowarzyszeń pod Nr 743 Warszawa dnia 6 XII 1974

Z up. Prezydenta
Ryszard Krzos
Z-ca Dyrektora