ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszamy wszystkich Członków Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu członków PTHC, które odbędzie się podczas jubileuszowego LV Zjazdu Naukowego PTHC w Rzeszowie w dniu 21 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 8:30 w Sali nr 1 w Zakładzie Histologii i Embriologii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (miejsce Sympozjum).
Program Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu Głównego PTHC.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie programu zebrania.
 4. Uczczenie zmarłych członków PTHC, którzy odeszli w minionym roku
 5. Sprawozdanie Sekretarza Zarządu z działalności Zarządu Głównego za okres maj 2022 – wrzesień 2023.
 6. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu z działalności Zarządu Głównego za okres maj 2022 – wrzesień 2023.
 7. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego „ Folia Histochemica et Cytobiologica”.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Rozpatrzenie wniosków wniesionych przez Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów, Zarządy Sekcji i członków Towarzystwa (zgodnie z § 20 pkt 9 statutu PTHC, wnioski powinny być zgłoszone przynajmniej na 1 tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia).
 11. Dyskusja i głosowanie nad koniecznymi zmianami w Statucie PTHiC.
 12. Dyskusja i rozpatrywanie wolnych wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 13. Zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego kolejnego Sympozjum PTHC.
 14. Zamknięcie obrad.

Prosimy Przewodniczących Oddziałów o powiadomienie członków Towarzystwa o terminie Walnego Zgromadzenia oraz o tym, iż powyższe informacje dotyczące programu Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostały na stronie PTHC.
Sekretarz ZG PTHC Prezes ZG PTHC
dr n. biol. Barbara Wasilewska dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM